บทนำ
Blog หัวเรื่องนี้ขอแบ่งออกเป็น 3 ตอนนะครับ โดยในตอนแรกนี้จะพูดถึงการแบ่งประเภทของประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ ตามทฤษฎีของนักรัฐศาสตร์ ส่วนในตอนที่ 2 จะพูดถึงการเลือกตั้งผู้นำของประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบต่างๆ ว่าเขามีวิธีการเลือกตั้งเป็นอย่างไร และในตอนที่ 3 จะมาพูดถึงการเลือกตั้งผู้นำประเทศของเราเอง หลายคนอาจไม่สังเกต แต่ผมสังเกตความผิดปกติอย่างหนึ่ง และได้ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง ผมเกรงว่าถ้าไม่มีใครแก้ไขจุดนี้ ก็คงจะมีคนเข้าใจผิดๆ อย่างนี้ตลอดไป
 

 
ตามทฤษฎีของประชาธิปไตย นักวิชาการแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ
  1. ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (parliamentary democracy)
  2. ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี (presidential democracy)
  3. ประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา (semi-presidential democracy)

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ก็มีรัฐสภาเป็นหลักในการตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล รัฐบาลต้องรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา โดยผู้ที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) มีอำนาจควบคุมสภาฯ โดยการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรควบคุมได้ด้วยการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตัวอย่างของประเทศที่ใช้ระบบนี้ เช่น สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรญี่ปุ่น เป็นต้น

 

ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี ระบบนี้มีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้เป็นประธานาธิบดีไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎร แต่ตัวเองอาจถูกรัฐสภาใช้กระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่ง (impeachment) ได้ ตัวอย่างของประเทศที่ใช้ระบบนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

ประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ระบบนี้มีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่จะถูกควบคุมโดยรัฐสภา ข้อสังเกตของระบบนี้ก็คือ เป็นการผสมผสานระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดีเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของประเทศที่ใช้ระบบนี้ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นต้น

Advertisements