ในหัวเรื่องเดียวกัน แต่เป็นตอนแรกผมได้สาธยายถึง "ประชาธิปไตย" ของนักรัฐศาสตร์กันแล้วนะครับ ในตอนนี้ก็จะมาถึง "ที่มา" ของผู้นำประเทศกัน
  1. ระบบรัฐสภา – ผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้นำประเทศได้แก่สภาผู้แทนราษฎร (บางประเทศอาจใช้ชื่ออื่น หรือแม้แต่ในประเทศไทย ยุคหนึ่งก็เคยใช้ชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งจากการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎร เราจะเรียกว่า "นายกรัฐมนตรี" มีฐานะเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร แต่ไม่ใช่ประมุขของประเทศ
  2. ระบบประธานาธิบดี – ผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือกคือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งประธานาธิบดีจะเป็นทั้งประมุขของประเทศ และประมุขของฝ่ายบริหาร
  3. ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา – ผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือกคือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรงเหมือนระบบประธานาธิบดี และมีฐานะเป็นทั้งประมุขของประเทศ และประมุขฝ่ายบริหาร แต่ต่างจากระบบประธานาธิบดี ตรงที่ว่าประธานาธิบดีจะต้องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆ ได้
Advertisements