เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสชมสารคดีชุดหนึ่งซึ่งแพร่ภาพทางโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม (UBC 27) ในตอนที่ผมบังเอิญมีโอกาสได้รับชมนั้นเป็นเรื่องของ "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร" ซึ่งสรุปใจความได้ว่า แต่ไหนแต่ไรมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งพระองค์มีพระราชกรณียกิจมากขึ้น รวมทั้งพระพลานามัยที่ทรุดโทรมลงไปตามวัย พระองค์จึงทรงงด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือองคมนตรีไปปฏิบัติหน้าที่นี้แทน ดังจะเห็นได้จากเมื่อประธานในพิธีเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางมาถึงหอประชุมที่ใช้ประกอบพิธี ก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงให้เห็นว่าประธานในพิธีนั้นถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง
 
สารคดีชุดนี้มีอยู่ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ว่า… การที่พระองค์เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่เหล่าบัณฑิตทั้งหลายนั้นก็เพราะว่า บรรดาบัณฑิตทั้งหลายต่างก็ตั้งใจขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพียงเพื่อให้มีวันนี้คือวันที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้น พระองค์ท่านจึงต้องมาเป็นองค์ประธานในพิธีเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่บัณฑิตเหล่านั้น อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำรัสอีกว่าพระราชกรณียกิจอันนี้เป็นการส่งเสริมค่านิยมในการศึกษาแก่ราษฎรของพระองค์ด้วย
 
จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาอย่างเปี่ยมล้นต่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหลาย ดังนั้น ผมจึงขอให้บัณฑิตและว่าที่บัณฑิตทั้งหลายจงมีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา จงมีความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ รวมทั้งจงภูมิใจที่ "ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่บัณฑิตได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากองค์พระมหากษัตริย์" ครับ
Advertisements