ฉลอง  องค์ภูมิพล      ราชา สยามเฮย
สิริ     ชัยมังคลา       ยศยิ่ง
ราช   กิจแผ่ทั่วหล้า    ปกเกศ ไทยนอ
สมบัติ พร้อมเพริศพริ้ง  เลิศด้วยทศธรรม
——————————–
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์ – ผู้ประพันธ์
Advertisements