ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 5/2550
เรื่อง ช่องทางในการรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
 
ตามที่ได้มีประกาศจัดตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 1 และได้มีการประกาศช่องทางในการรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" แล้วนั้น ขอประกาศช่องทางในการรับฟังใหม่เพื่อความชัดเจน ดังต่อไปนี้
 
  • http://koalar.thaiddns.com:9000/ หรือ http://koalar.thaiddns.com:9001/ ในกรณีนี้ให้ผู้ฟังคัดลอก URL ดังกล่าวอันใดอันหนึ่งไปใส่ในช่อง Open URL ของโปรแกรม Windows Media Player (วิธีการ: คลิกที่คำสั่ง File->Open URL ตามลำดับ) หรือ
  • http://koalar2003.spaces.live.com/ ในกรณีนี้ผู้ฟังสามารถรับฟังได้โดยตรงจากเว็บไซต์
ทั้งนี้ ในอนาคตทางสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" จะมีการขยายช่องทางในการรับฟังเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสมอภาค ซึ่งจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
"หมีน้อยตาดำๆ"
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
Advertisements