ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 4/2550
เรื่อง ข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด
 
สถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ตระหนักดีถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งมีผู้จัดทำขึ้นและได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด จึงประกาศข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์ไว้ดังต่อไปนี้
  1. งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด เป็นของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น
  2. การเผยแพร่บทความ เพลง และเนื้อหาอื่นใดบนสถานีวิทยุออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเป็นสำคัญ มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
  3. ในกรณีที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้สถานีวิทยุออนไลน์เผยแพร่ผลงาน ให้แจ้งมายังสถานีวิทยุออนไลน์ทันที และทางสถานีวิทยุออนไลน์จะงดเว้นการนำผลงานนั้นออกเผยแพร่โดยเด็ดขาด
  4. นอกเหนือจากที่มีในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
"หมีน้อยตาดำๆ"
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
Advertisements