ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 3/2550
เรื่อง นโยบายการให้บริการของสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
 
ตามที่ได้มีประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 2 เรื่อง วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งดังกล่าว จึงขอประกาศนโยบายการให้บริการของสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถานีวิทยุออนไลน์") ดังต่อไปนี้
 1. สถานีวิทยุออนไลน์มีการดำเนินการ 2 ลักษณะเท่านั้น คือ การให้ความรู้ และความบันเทิง
 2. การให้ความรู้ ได้แก่ การตอบปัญหาวิชาการที่น่าสนใจแบบ Real-Time ผ่านห้องสนทนา (chatroom) ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ตลอดจนการนำเสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจจากแหล่งต่างๆ การแนะแนวการศึกษาต่อ ฯลฯ
 3. ความบันเทิง ได้แก่ การฟังและการขอเพลงออนไลน์ (ไฟล์ถูกลิขสิทธิ์ทั้งหมด)
 4. วันและเวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุออนไลน์
  1. วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.30 – 24.00 น.
  2. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 5. การออกอากาศของสถานีวิทยุออนไลน์ถูกกำหนดด้วยผังรายการซึ่งจะประกาศให้ทราบในโอกาสอันเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผังรายการ
 6. สถานีวิทยุออนไลน์ไม่รับประกันถึงคุณภาพของสัญญาณเสียงที่ออกอากาศ และผู้ฟังจะเรียกร้องใดๆ มิได้

 7. สถานีวิทยุออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดก็ตาม ที่ส่อว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
 8. ผู้ฟังจะต้องยึดถือประกาศฉบับนี้และประกาศที่จะออกมาในอนาคต อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์แห่งการก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
"หมีน้อยตาดำๆ"
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"

Advertisements