ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 2/2550
เรื่อง วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
 
วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย
2. เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สาธารณชนในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา
4. เพื่อการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
"หมีน้อยตาดำๆ"
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"
Advertisements