ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 8/2550
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานีวิทยุออนไลน์
 
ตามที่ได้มีประกาศจัดตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ตามประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" ฉบับที่ 1/2550 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นั้น บัดนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งการก่อตั้งและนโยบายการให้บริการของสถานีวิทยุออนไลน์ ทางสถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน" จึงขอเปลี่ยนชื่อสถานีวิทยุออนไลน์จาก "สถานีวิทยุออนไลน์ "คนวัยมัน"" เป็น "สถานีวิทยุออนไลน์ "สถานีความรู้เพื่อเยาวชนไทย"" ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550
"หมีน้อยตาดำ"
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "สถานีความรู้เพื่อเยาวชนไทย"
Advertisements