ประกาศสถานีวิทยุออนไลน์ "สถานีความรู้เพื่อเยาวชนไทย"
ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง ของดการออกอากาศเป็นการชั่วคราว
 
ตามที่ได้มีการออกอากาศสถานีวิทยุออนไลน์ "สถานีความรู้เพื่อเยาวชนไทย" มาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมานั้น บัดนี้มีเหตุขัดข้องบางประการทำให้มิอาจออกอากาศได้ ทางสถานีวิทยุออนไลน์ "สถานีความรู้เพื่อเยาวชนไทย" จึงของดการออกอากาศตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผังรายการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ให้เป็นอันยกเลิกด้วย ทางสถานีวิทยุออนไลน์ "สถานีความรู้เพื่อเยาวชนไทย" จึงขออภัยมายังผู้ฟังทุกท่าน ณ โอกาสนี้
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมีน้อยตาดำๆ
ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ "สถานีความรู้เพื่อเยาวชนไทย"
Advertisements