ผมเคยเขียนเล่าไปแล้วเกี่ยวกับการสอบ CU-TEP เมื่อเกือบๆ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับ Blog วันนี้ก็จะมาให้บทสรุปของการสอบในวันนั้นครับ โดยผลการสอบอย่างเป็นทางการได้ออกมาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนน (ดิบ) รวมทั้งสิ้น 43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ซึ่งเทียบเท่ากับคะแนนสอบ TOEFL คือ 443 คะแนน ครับ
 
ทั้งนี้ เมื่อแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ การฟัง การอ่าน และการเขียน ปรากฏว่าการฟังได้คะแนนรวม 8 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 27 ในขณะที่การอ่านได้คะแนนรวม 23 คะแนน จาก 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38 สำหรับการเขียนนั้นได้ 12 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40
 
จากผลการสอบในครั้งนี้ ผมคิดว่าเป็นที่น่าพอใจครับ เนื่องจากว่าในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของจุฬาฯ ในคณะวิทยาศาสตร์นั้นเขาใช้คะแนน CU-TEP เพียง 400 คะแนนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คะแนนเพียง 443 นั้นไม่น่าจะพอ เพราะถ้าผมอ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์ของจุฬาฯ ไม่ผิด ในการจะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกได้นั้นจะต้องมีคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ด้วยครับ
 
อย่างไรก็ตาม จากการสอบ CU-TEP นั้นทำให้ได้รับประสบการณ์การทดสอบภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่านั้น คือ การสอบ TOEFL ซึ่งจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้สำหรับการทำคะแนนให้ได้ 500 คะแนนขึ้นไป เพราะสำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ นั้นเขายอมรับผลการสอบ TOEFL เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหรือสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าครับ
Advertisements