ผมได้มีโอกาสรับชมรายการสารคดี "รอยไทย" ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารนครหลวงไทยเมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี โดยในตอนนี้ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของราชอาณาจักรสยาม ซึ่งบทโทรทัศน์ได้อ้างถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่ง "บังเอิญ" (หรือตั้งใจบิดเบือน) ให้ตรงกับ "วรรคทอง" อันเป็นส่วนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 สิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือ การอ้างอิงดังกล่าวเป็นความคลาดเคลื่อนซึ่งไม่สมควรจะเกิดขึ้นครับ

ผมจะขออ้างถึงบทโทรทัศน์ดังกล่าวดังนี้ครับ "…ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่เหล่าขุนนางและข้าราชบริพาร ความว่า ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร"

ข้อความที่ผมขีดเส้นใต้นั้น คือ ข้อความในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรกว่า 2 ปี คือ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2477 โดยมูลเหตุสำคัญ คือ ความขัดแย้งในปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยระหว่างรัชกาลที่ 7 กับคณะราษฎร ซึ่งคนที่เคยอ่านประวัติศาสตร์ไทยมาบ้างคงคุ้นเคยกันดี

ผมจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจง "ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์" ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว และชี้ให้เห็นความคลาดเคลื่อนของบทโทรทัศน์ดังกล่าวให้กับคนรุ่นหลังที่มีโอกาสได้รับชมสารคดีในตอนดังกล่าว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และถ้าใครจะถือโอกาสส่งคำท้วงติงนี้ไปยังคณะผู้ผลิตสารคดีชุดดังกล่าวก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

แต่ถ้าเป็นความจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผ่านทางสื่อมวลชนกระแสหลักของบ้านเมืองเรา ก็เรียกได้ว่าเป็นความชั่วช้าที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในบ้านเมืองนี้ครับ…

Advertisements